Skip to content

Opsporing af fejlkoblinger mellem spildevand og regnvand

Kosteffektiv opsporing af fejkoblinger både ved nye udstykninger og i eksisterende installationer. Et samarbejde mellem Bluekolding, SDU og Aquasense.

BlueKolding-(2-af-3)

Indholdsfortegnelse

Danmark har arbejdet med en separering af kloaksystemerne i ”rent” regnvand og spildevand i mange år, og separeringen intensiveres i disse år. Fordelen er at regnvandet forholdsvist hurtigt kan afledes til en recipient (Å, sø eller hav) og derved mindskes belastningen af spildevandsledningerne.

Det mindsker risikoen for overfyldte kloaker der oversvømmer gader og kældre, det mindsker belastningen af pumpestationer, der kun skal flytte spildevand og det forbedre rensningen på rensningsanlægget, fordi mængden af tørstof øges og belastningen af anlægget bliver mere jævn, der igen medfører en mere stabil og sikker drift.

Så der er mange gode grunde til at separat kloakere. Men hvis separeringen ikke udføres korrekt, kommer der spildevand i å, sø og hav, som ingen af os ønsker, eller der ledes regnvand til rensningsanlægget med ovenstående problemer til følge. Det er derfor vigtigt hurtigt, billigt og effektivt at kunne opspore disse fejkoblinger.

Ved nye udstykninger og separering af eksisterende matrikler har BlueKolding, forsyningsselskabet i Kolding, observeret, at der ofte er sker fejlkoblinger.

Neptun-projektet

Aquasense indgik i et Clean / Neptun samarbejde / udviklingsprojekt, hvor samarbejdspartnerne har udviklet og testet en innovativ løsning. SDU er en vigtig deltager i projektet, der bistår med validering og analyse af data. SDU har ansvaret for at validere den systematiske og videnskabelige tilgang, som der er gjort brug af. SDU har desuden udfærdiget den endelige test- og sammenligningsrapport.

Aquasense har ved sammensyning af en hastighedsmåler og en datalogger udviklet en helt ny metode til opsporing. Normalt er det en større opgave at sætte udstyr op nede i en kloak. Det kræver tre medarbejdere, sikkerhedsudrustning og et hejsesystem. Aquasense har udviklet en metode, hvor en medarbejder med en times træning, kan tage ud og opsætte et kontrolpunkt. Man skal ikke ned i brønden.

Man kan hurtigt kontrollere mange samlebrønde i en arbejdsgang. Målesystemet er så følsomt at man kan se spore spildevand i regnvand og/eller regnvand i spildevand i en samlebrønd med mere end 20 huse tilsluttet. Man kan således frikende en hel vej eller et kvarter, med bare en målekampagne og kun en måler. Så behøver man ikke at lave en kontrol af de enkelte huse. Der spares mandetimer.

BlueKolding-(3-af-3)
BlueKolding-(4-af-4)
BlueKolding-(1-af-3)

Hvordan Kom Aquasense frem til løsningen?

Forløbet for Projektet startede helt praktisk på værkstedet, hvor Peter Holm Jeppesen Service og projektingeniør hos Aquasense, kom med et oplæg til hvordan en løsning kunne se ud. Peter gik til opgaven, med fokus på:

  • Brugervenlighed, hurtigt og enkel installation
  • Vægten skulle være så lille så muligt
  • Det skulle fungere uden behov for tilkobling af computer, eller indstillinger ved montering
  • Man skulle kunne installere den ene mand, uden at skulle ned i brønden

Derfra gik han i gang med at udvælge hvilket udstyr, som skulle integreres i løsningen. Da Aquasense førhen har haft stor erfaring med brugen af en Microflowmåler fra Pulsar, var dette et oplagt valg. Den er lille, praktisk og nem at sætte op.

Nu opstod problematikken bare: ”Hvordan får vi fat i dataene, UDEN man skal ned i brønden og hente den?” Efter lettere overvejelse og research, kom Peter frem til Metasphere Point Orange datalogger og -transmitter. Dataloggeren drifter flowmåleren i 2 år med det udskiftelige batteri monteret i den.

Helt lavpraktisk er der en datalogger (Point Orange), som logger data med et interval på 5 minutter, for at opnå den optimale datasikkerhed, og dermed et validt resultat. Data sendes ind til en server en gang i døgnet. Dette giver batteriet en levetid på 2 år. På den måde spares turen ud for at hente de målte data. Data kan blive behandlet fra kontoret.

I dag bruges TV-inspektioner, som sendes ned i det mistænkte rør. Sporstoffer som hældes i indvendige afløb eller tagrender, for at se vandes færden. Til sidst nummerer man bordtennisbolde og skylder dem ud, for så at tage ud til udløbende og prøve at finde dem. Alle disse er enten tidskrævende og/eller økonomisk belastende. Da der ofte skal mange til at lede efter boldene eller sporstoffet, plus en vandtank til alle de test man skal lave. Alle disse udfordringer adresserer Aquasense med den nye løsning.

Kulminering på projektet

Testen af udstyret startede ved et hus, som BlueKolding vidste det var en fejlkobling ved. Ud over Aquasenses flytbare udstyr, blev der også sat en regnmåler op i nærheden, så Aquasense kunne dokumentere regnhændelser. 

Udstyret blev placeret i skelbrønd og samlingsbrønd A. I en måleperiode på 21 dage, kunne det dokumenteres, at der var en klar sammenhæng mellem målesignalerne og regnhændelser. Det var derfor tydeligt at dokumentere spildevand fra toilet og bad.

Oversigt over brønde

I løbet af de 21 dage blev der registreret 5 regnhændelser. Dermed kunne det konstateres, at der kom vand i det forkerte rør, uden for huset dagligdagsrytme, og at røret til regnvand i samme periode var tørlagt.

Efter disse målinger i et hus, kunne måleudstyret så flyttes ud til Samlingsbrønd – B hvor det stod frem til august for at validere fejlkoblingsdetektoren, med tilstrækkelige mængder data.

Her dokumenterede Aqasense at de kan detektere op til 20 husstande i en samlebrønd. Det er pt. ikke forsøgt med endnu flere husstande, men efter de data der kom kunne de formode at løsningen vil kunne nå op i nærheden af 100 husstande.

Med denne løsning, har Aquasense opnået de mål, som de havde sat sig for inden opstart:

  • Sikkert detektering af fejlkoblinger
  • Nem installation fra ”vejniveau” af en person, og uden brug af software eller opsætning
  • Sende data hjem, hvor fejlkoblinger ses uden databearbejdning
  • Holde batteri i 2 år og være driftssikker i 5år.
Søren

FANDT DU HVAD DU SØGTE?

Min vigtigste opgave, er at du finder det du leder efter, eller den uforpligtende rådgivning du mangler.

Derfor må du hellere end gerne kontakte mig, hvis du skulle have nogen spørgsmål!

Søren T. Møller

Direktør

Video: Neptun-projekt brønd installation med Bluekolding

window.addEventListener("DOMContentLoaded", function() { var currentDate = new Date(); if (currentDate.getDate() === 21 && currentDate.getMonth() === 6) { // Husk, i JavaScript er januar 0 og december er 11. var elementsToHide = document.querySelectorAll(".yourClassName"); // Erstat '.yourClassName' med den klasse, du vil skjule. elementsToHide.forEach(function(element) { element.classList.add('hide-element'); }); } });