Vælg en side

VILKÅR OG BETINGELSER FOR leje af udstyr fra Aquasense

VILKÅR OG BETINGELSER FOR leje af udstyr fra AQUASENSE

 1. GENERELLE BETINGELSER OG VILKÅR:

Følgende vilkår og betingelser udgør hele aftalen mellem Aquasense og lejeren (benævnt Kunden) af det udstyr, som er specificeret i udlejningen. Kontrakten er ikke gyldig før:

(a) Aquasense har sendt underskrevet kontraktoplæg til kunden og kunden har returneret den underskrevne kontrakt til Aquasense.

(b) afsendelse af det omhandlede udstyr til Kunden.

 

Ved at placere en ordre ved Aquasense anses Kunden for at have accepteret disse vilkår og betingelser. Ændringer i vilkår og betingelser skal ikke have effekt medmindre, de er skriftlige og underskrevet af den part, der skulle være bundet heraf. Enhver dokumentation eller kommunikation, fra Kunden med angivelse af andre vilkår og / eller betingelser, påvirker ikke disse vilkår og betingelser, medmindre det verificeres af Aquasense skriftligt.

 

 1. LEJEPERIODEN:

Leje rater er pr. måned. Lejeperioden skal være fast og datoerne for afslutning defineret, medmindre andet er angivet. Enhver forlængelse af lejeperioden udgør en ny kontrakt og Aquasense forbeholder sig ret til at ændre lejeprisen af nævnte udstyr og / eller opkræve en merpris ved kontraktfornyelse. Aquasense bør underrettes straks om enhver forlængelse af lejemålet.

Lejeperioden anses at starte dagen efter, at udstyret er afsendt til kunden, og skal fortsætte til og med den dag udstyret er returneret til Aquasense´s adresse.

Aquasense forbeholder sig ret til at opkræve en afgift for udstyr returneret uden for almindelig arbejdstid.

Lejeperioden kan opsiges af begge parter ved skriftligt besked til den anden, med mindst end 14 dages varsel.

 

3. LEJE:

Den leje, der skal betales af Kunden, er den sats eller de satser, som fremgår af AQUASENSE´s

skriftlige tilbud. Aquasense forbeholder sig retten til at ændre lejeafgift og andre afgifter som nævnt

i punkt 4 nedenfor, og de publicerede handelsbetingelser ved aftale fornyelse.

Alle priser er angivet eksklusive moms.

 

 1. ANDRE OMKOSTNINGER:

(a) Forsikringsudgifter:

Det er kundens ansvar at forsikre udstyret til fuld genanskaffelsesværdi mod tab eller skade af enhver hændelse fra tidspunktet for afsendelsen fra AQUASENSE og indtil udstyret er returneret til Aquasense. Kunden påtager sig hele risikoen for tab eller skade på dette udstyr fra enhver begivenhed overhovedet.

 

(b) LEVERING

Aquasense er berettiget til at opkræve fragt fra Aquasense og til Kundens adresse udover den aftalte.

Det er kundens ansvar at returnere udstyret til Aquasense´s adresse, medmindre andet er angivet af Aquasense, via passende transportmidler i slutningen af ​​lejeperioden. Hvis der i et konkret tilfælde, er opnået enighed om at AQUASENSE skal hente udstyret, skal Aquasense være berettiget til at opkræve rimelige omkostninger herfor, inklusive transport, bropenge og medgået tid.

Det er kundens ansvar at få en skriftlig accept fra en bemyndiget repræsentant for Aquasense .

 

(c) RENGØRING

Enheder der returneres i stærkt forurenet tilstand vil blive opkrævet et gebyr til rengøring. Gebyret svarer normalt til 4 timers værkstedsarbejde.

 

(d) FORBRUGSMATERIALER

Alle anvendte forbrugsmaterialer vil blive leveret til Aquasense´s standard salgspriser.

 

 1. BETALING:

(a) Lejen betales forud, idet der foretages en samlet opkrævning for de første tre måneder. Efter to måneders forløb og fremover opkræves leje på månedsbasis, således at der til enhver tid er betalt for løbende måned plus 30 dage.

For lejemål af mindre end tre måneders varighed opkræves den samlede leje ved lejemålets begyndelse.

AQUASENSE betales det fulde beløb af den nævnte faktura, idet alle bankgebyrer og relaterede

udgifter afholdes af kunden.

(b) Hvis ikke leje og øvrige omkostninger er betalt ti (10) dage efter forfaldsdagen, har Aquasense

ret til at opsige lejeaftalen.

(c) Aquasense har ret til at tilskrive renter med en sats på to (2) procent pr. måned, (og pro-rata for enhver del af en periode på tredive (30) dage) på ubetalte fakturaer, beregnet fra forfaldsdatoen for betaling og indtil datoen for den faktiske modtagelse af betaling til Aquasense.

En betaling anses for at være indgået, når betalingen fremgår af Aquasense´s betalingsoversigt i banken.

(d) Kunden skal friholde Aquasense for ethvert tab eller udgift i forbindelse med betalingen.

(E) Aquasense Service forbeholder sig ret til at ændre kreditvilkår når som helst i lejeperioden, hvis kundens betalingshistorie eller økonomiske situation tilsiger det.

(F) Kunden kan ikke påberåbe sig ret til at tilbageholde betaling begrundet i præstationer, brud på kontrakt, eller enhver anden tvist med Aquasense.

 

 1. GODKENDELSE AF UDSTYR

Kunden skal skriftligt efter modtagelsen godkende leverancen af udstyret som værende fuldt og helt dækkende for aftalen. Kunden skal gøre opmærksom på eventuelle fejl eller mangler straks efter modtagelse af udstyret. Hvis kunden ikke gør indsigelser betragtes leverancen som værende i overensstemmelse med lejekontrakten og passede til det formål, som kunden vil anvende det til.

 

 1. EJERSKAB

Udstyret tilhører Aquasense. Udstyret skal forblive Aquasense´s ejendom og leveres til kunden udelukkende på lejebasis og uden købsoption. Aquasense kan til enhver tid sælge, overdrage eller på anden måde afhænde alle eller dele af sine rettigheder eller interesser i eller til udstyr eller de beløb, der betales i henhold til lejekontrakten til en tredje part uden opsigelse af lejekontrakten.

 

 1. LEVERINGSTIDER

Aquasense vil gøre sig alle rimelige bestræbelser på at holde sig til de aftalte leveringsdatoer. Aquasense vil imidlertid under ingen omstændigheder være ansvarlig over for Kunden eller tredjepart for eventuelle forsinkelser i leveringen uanset årsag, eller eventuelle tab som følge heraf.

 

 1. AQUASENSE’S ANSVAR

Aquasense har gjort deres bedste for at sikre, at dette udstyr er i funktionsdygtig stand ved afsendelsen til kunden. Aquasense påtager sig intet ansvar for at udstyret kan anvendes til det af kunden ønskede formål. Det påhviler kunden at undersøge stedet hvor udstyret skal bruges og sammenholde det med udstyrsspecifikationerne. Udstyret må udelukkende anvendes i overensstemmelse med dets formål og i henhold til de tilhørende manualer.

 

 1. SKADESLØSHOLDELSE

Kunden er alene ansvarlig for og skal holde Aquasense fuldt skadesløs mod ethvert tab eller skade på personer (herunder død) eller ejendom, som sker i forbindelse med det lejede ​​udstyr eller som følge af eller i forbindelse med brugen af ​​dette.

Aquasense er ikke ansvarlig for eventuelle tab, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med

svigt i det nævnte udstyr af en hvilken som helst grund.

 

 1. KUNDENS FORPLIGTELSER

Kunden bekræfter overfor Aquasense, at kunden vil:

(A) Holde udstyret i Kundens besiddelse og under sin kontrol.

(B) Tillade Aquasense, eller dennes autoriserede repræsentant, på ethvert rimeligt tidspunkt at få adgang til de lokaler, køretøj eller skib, hvor det lejede udstyr er placeret for at kunne betjene udstyr, der skal inspiceres, vedligeholdes, repareres eller testes.

(C) Tilbagebetale Aquasense på anfordring alle omkostninger, gebyrer og udgifter, som AQUASENSE på grund af eller i forbindelse med, enhver overtrædelse af disse vilkår og betingelser fra Kundens side, herunder (men uden begrænsning) alle omkostninger, gebyrer og udgifter afholdt i forbindelse med konstatering af opholdssted for det udstyr og den juridiske eller andre omkostninger og udgifter, som Aquasense måtte have i udførelsen af ​​sine rettigheder i henhold hertil.

(D) Holde udstyr i god stand og ikke udsætte udstyret for urimelig slid.

(E) at bevare Aquasense og fabrikantens identifikationsmærker, og alle navneskilte

der måtte være på dette udstyr, når det afsendes fra Aquasense.

(F) Straks advisére Aquasense skriftligt om eventuelle tab eller skader og ved påkrav refundere AQUASENSE alle udgifter i forbindelse hermed:

(1) Aquasense skal fortsætte med at opkræve kunden den fulde leje i

forbindelse med udstyr, indtil udstyret er modtaget af Aquasense, og;

(2) Kunden er ansvarlig over for Aquasense for et beløb svarende til den fulde

Genanskaffelsespris til erstatning af det omhandlede udstyr med nyt udstyr af samme

beskrivelse eller i givet fald af udstyr så tæt på samme beskrivelse som

vil kunne indhentes ved Aquasense på det relevante tidspunkt.

(G) Ikke sælge, overdrage, fremleje eller på anden måde drage fordel af lejekontrakten, på basis af

det omhandlede udstyr eller en del heraf.

(H) Ikke foretage ændringer, forandringer eller foretage reparationer på det nævnte udstyr uden skriftlig tilladelse fra Aquasense.

(I) Betale alle beløb, der forfalder i henhold til denne aftale på forfaldsdatoen for betaling uden nogen

modregning, tilbageholdelse eller fastholdelse.

 

 1. VEDLIGEHOLDELSE

Aquasense foretager rutinemæssig, for sin egen regning, servicering af udstyret og  bestræber sig på at reparere eller udskifte ethvert element af udstyr, som bliver defekt under lejeperioden uden Kundens skyld. Aquasense skal være berettiget til, efter eget valg, at udføre disse tjenester på dets egne præmisser.

Servicering omfatter ikke rutinemæssige kalibreringer og vedligeholdelse. Kalibrering og vedligeholdelsesintervaller er fastlagt i instrumentets manualer. Kunden bør anmode om fri

træning på Aquasenses kontor, hvis lejeperioden strækker sig ud over den påkrævede vedligeholdelses- og kalibreringsperiode for udstyret.

I tilfælde af at et element af udstyret svigter under en lejeperiode skal Kunden straks underrette Aquasense og udbede sig instruktioner, før der foretages nogen form for afhjælpende foranstaltninger eller returnering af udstyret til Aquasense.

I tilfælde af, at udstyret kræver reparation som følge af Kundens uagtsomhed, forkert brug eller misbrug af udstyret afholder Kunden alle omkostninger til reparation herunder materialeomkostninger.

 

 1. ANNULLERING

Hvis kunden ønsker at annullere hele eller en del af lejekontrakten før  påbegyndelse af lejeperioden kan en sådan annullering kun effektueres med samtykke fra  Aquasense og på vilkår, der friholder Aquasense for tab.

 

 1. BETINGELSER FOR BRUG

Kunden skal overholde alle producentens anvisninger og anbefalinger for korrekt brug af udstyret og er fuldt ansvarlig for eventuelle skader på det omhandlede udstyr som følge af manglende overholdelse af sådanne instruktioner og anbefalinger eller manglende brug af samme på forsvarlig måde.

 

 1. KONTRAKTBRUD

I tilfælde af, at kunden overtræder disse vilkår og betingelser, har Aquasense ret til adgang til de lokaler, hvor det pågældende udstyr er placeret for at inddrive udstyret uden forudgående varsel.

Aquasense holdes skadesløs af kunden for alle udgifter, og eventuelle skader eller tab for kunde eller tredjemand, som skyldes at Aquasense udøver denne ret. Denne ret friholder ikke kunden for betalingsforpligtigelser i henhold til kontrakten.

 

 1. FORSINKELSE

Aquasense er ikke ansvarlig for forsinkelser i ydeevne som følge af uforudsete

omstændigheder eller omstændigheder uden for Aquasense  kontrol.

 

 1. GEBYRER OG OMKOSTNINGER

Aquasense har ret til at fra kunden at inddrive alle gebyrer og

udgifter som følge af kundens overtrædelse af nogen del af denne kontrakt.

 

 1. EKSPORT AF VARER

Varerne kan ikke eksporteres uden tilladelse fra Aquasense. Aquasense er ikke ansvarlig for eventuelle gebyrer, told eller afgifter, der følger af indførsel eller udførsel af varer. Såfremt der opkræves gebyrer, told eller afgifter på varerne, eller hvis varerne bliver tilbageholdt, forpligter Kunden sig til at betale alle dermed forbundne omkostninger samt til at betale leje indtil varen returneres til Aquasense, subsidiært at betale varens nypris.

 

 1. UDSTYRETS YDEEVNE

Aquasense´s personale vil give Kunden rådgivning og vejledning, men kan ikke holdes ansvarlig for udstyrets ydelse i alle miljøer. Aquasense kan ikke garantere, at udstyr vil fungere for alle applikationer, men vil bestræbe sig på at udstyret opfylder producentens specifikationer.